Η ιστορία της Εθνικής Αντιστάσεως όπως δε θα τη βρείτε αλλού

ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΠΛΟΓΚ (κάντε κλικ για να μεταβείτε):

Το τραγούδι του Ψαρρού και του Ζέρβα

Στον ήρωα του σἠμερα .... Στο ΠΑΛΗΚΑΡΙ μας ......

ΕΛΑΣ : άσχετος από ανταρτοπόλεμο

Από το παρακάτω και μόνο έγγραφο ημερομηνίας μόλις Απριλίου 1944 !!!!!!! αποδεικνύεται πως ο ΕΛΑΣ είχε μαύρα μεσάνυχτα και αγνοούσε τα αυτονόητα για το τι είναι αιχμάλωτοι και πια η αξία αυτών στον ανταρτοπόλεμο.....
Αντικειμενικά μιλώντας τέτοιες ΒΑΣΙΚΟΤΑΤΕΣ διαταγές εκδίδονται από τον πρώτο μήνα της ενάρξεως των επιχειρήσεων, ακολούθως με τη συνεχή εφαρμογή τους , εννοείται ότι πλέον έχουν γίνει ΒΙΩΜΑ στους όποιους αντάρτες , οι οποίοι ΚΑΙ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ότι γνωρίζουν πλέον το πως θα πράττουν σε ανάλογες περιπτώσεις και μεταγενεστέρως απλώς ΚΑΙ ΜΟΝΟ υπενθυμίζονται.
Καλά στις Σχολές Αξιωματικών τους τι δίδασκαν ; Πρόσκλησιν εις χοροεσπερίδαν κοκτειλ μετά συνοδείας πνευστών και εγχόρδων ;
Προσέξτε βεβαίως ότι την εκδίδει ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ και όχι νεοσύστατη Μονάδα, που θα ήταν δικαιολογημένο ίσως κατά μία εννοια ..

Τέτοιο Σ-Ο-Β-Α-Ρ-Ο-Τ-Α-ΤΟ ζήτημα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚHΣ σπουδαιότητος για την διεξαγωγήν του ανταρτοπολέμου δεν τίθεται τον Απρίλιο του 1944, περιγράφοντας την  ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ, για να μην τρελλαθούμε !!!!!

Μήπως τον Μάρτιο 1944 βγάζανε και οδηγίες σκοποβολής ; Διόλου απίθανο !!!!!!
Μήπως τον Φεβρουάριο του 1944 από που γεμίζει το όπλο ; Eνδεχομένως ........!!!!

Βέβαια τώρα θα μου πείτε πιο εύκολο ήταν να χιονίσει τον Αύγουστο παρά να δουν εχθρό με τα κυάλια τους........

Πόσο μάλλον αιχμάλωτο .....

................Κακιούλες ..!!!!! :
E.Λ. Α. Σ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον


ΑΡΙΘ. Ε.Π. 3239


ΔΙΑΤΑΓΗ


Μονάδες τινές απέστειλαν ημίν εγγράφως πληροφορίας εξ ανακρίσεως αιχμαλώτων Γερμανών συλληφθέντων προσφάτως, αίτινες περιήλθον εις Γενικόν Στρατηγείον μετά παρέλευσιν μηνός και πλέον επομένως ανεκμετάλλευτοι.


Ομοίως αι πληροφορίαι ας συνηγάγον αι μονάδες εκ της εξετάσεως των αιχμαλώτων δεν ήσαν αρκεταί, είχον δε πολλάς ελλείψεις καθιστώσαι ούτω δύσκολον την ερμηνείαν και την εκμετάλλευσιν των πληροφοριών.


Λαμβάνοντες εκ τούτου αφορμήν και έχοντες υπ`όψιν ότι οι αιχμάλωτοι αποτελούν μίαν από τας κυριωτέρας πηγάς αναζητήσεως πληροφοριών, καθορίζομεν ως ακολούθως τον τρόπον εξετάσεως αιχμαλώτων κάθώς και τον τρόπον μεταβιβάσεως εκ των εκ της εξετάσεως συναγομένων πληροφοριών, εις Γεν. Σρατηγείον.


Ι. Οι αιχμάλωτοι θα εξετάζωνται υπό του αξ/κού πληροφοριών του Συν/τος περιληπτικώς επί πληροφοριών αφορουσών αποκλειστικώς την δράσιν του Συν/τος και θα αποστέλωνται προς την Μεραρχίαν(Γραφείον ΙΙον) μετ`αντιγράφου της κατεθέσεως των και των επ`αυτών ευρεθέντων εγγράφων και λοιπών στοιχείων. Η Μεραρχία (Γραφείον ΙΙον) να προβαίνει εις εξονυχιστικήν ανάκρισιν τούτων προς συλλογήν πάσης δυνατής πληροφορίας στρατιωτικού, οικονομικού και πολιτικού περιεχομένου και αποστέλλει προς το Γενικόν Στρατηγείον το πόρισμα της εξετάσεως με τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία και μετά μεταφράσεως κατά το δυνατόν τούτων.


Εφ`όσον το Γεν. Στρατηγείον κρίνει επάναγκες δύναται να διατάξη την εκ των υστέρων προσκόμησιν και του αιχμαλώτου εκ του περιλ. Κανονισμού λειτουργίας υπηρεσίας πληροφοριών.


ΙΙ. Δέον απαραιτήτως εις το πόρισμα της ανακρίσεως να αναφέρονται και τα κάτωθι στοιχεία Ι) Ακριβής τόπος καταγωγής αιχμαλώτου(Πόλις ή χωρίον και ποίον. 2) Επάγγελμα. 3) Πνευματική μόρφωσις. 4) Σοβαρού ή ελαφρού χαραχτήρος. 5) Βαθμός αξιοπίστου πληροφοριών.

ΙΙΙ. Έκ των συναγομένων πληροφοριών όσοι είναι αμέσου εκμεταλλεύσεως δέον να αποστέλλωνται επειγόντως τηλ/κώς ή ραδ/κώς εις Γεν. Στρατηγείον. Η έκθεση της εξετάσεως ήτις θα αποσταλεί ημίν εγγράφως θα περιλαμβάνει και τας αποσταλείσας τηλ/κώς ή ραδ/κώς πληροφορίας μετά όλων των εγγράφων, επιστολών και λοιπών στοιχείων των ανευρεθέντων επί του αιχμαλώτου μετά μεταφράσεως κατά το δυνατόν.


ΙV. Oυδεμία εκτέλεσις αιχμαλώτου θα γίνεται προ της εξετάσεως τούτων κατά τα ανωτέρω και άνευ διαταγής του Γεν. Στρατηγείου εκδιδομένης μετά πρότασιν της οικείας Μεγάλης Μονάδος.


V. Η παρούσα διαταγή να τεθή εις τον φάκελλον των βασικών διαταγών αι δε Διοικήσεις να επαγρυπνούν επί της ακριβούς εκτελέσεως υπό των αρμοδίων οργάνων. Απαιτούμεν την ακριβή συμμόρφωσιν προς τα ύπο της παρούσης διατασσόμενα.


Σ.Δ. Γενικού Στρατηγείου 27-4-44
ΕΜΜ. ΜΑΝΤΑΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου