Η ιστορία της Εθνικής Αντιστάσεως όπως δε θα τη βρείτε αλλού

ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΠΛΟΓΚ (κάντε κλικ για να μεταβείτε):

Το τραγούδι του Ψαρρού και του Ζέρβα

Στον ήρωα του σἠμερα .... Στο ΠΑΛΗΚΑΡΙ μας ......

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΑΣ ΜΕ ΤΑ ΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο ν
Συμφιλιώσεως του 10ου Λόχου Ασφαλείας μετά των Τμημάτων του ΕΛΑΣ

Εν Ναυπλίω σήμερον την 5ην Οκτωβρίου 1944 αφ’ ενός οι Ανχαι Καραντζαφέρης Νικόλαος και Σεφερλής Ευστάθιος, ως εκπρόσωποι του ΕΛΑΣ, αφ’ ετέρου οι Λοχαγοί Ρομποτής Σπυρ. Μουστακόπουλος Δημ. Χριστόπουλος Παν. και Κωσταντάς Βασ. διά το κοινόν συμφέρον του έθνους και της πόλεως Ναυπλίου και προς αποφυγήν ασκόπου αιματοχυσίας, εφ’ όσον εκ μέρους του 10ου Λόχου δεν υπάρχει ουδεμίαν πρόθεσις αντιστάσεως κατόπιν της διαμορφωθείσης γενικής καταστάσεως εν Πελοποννήσω και της εντολής της Εθνικής Κυβερνήσεως διά του Υπουργού κ. Κανελοπούλου Παναγ. συνεφωνήθησαν τα κάτωθι:
1ον) Θα συγκεντρωθή άπας ο οπλισμός εις μίαν των αιθουσών του Δικ. Μεγάρου πλην των όλμων και αυτομάτων όπλων μετά των πυρ/κών των ευρισκομένων εις Παλαμήδιον άτινα θα παραδωθώσιν εις φρουράν χωρ/κων προς φρούρησιν ομοίως και τα πυρ/λα μετά των πυρ/κών εις Ακροναυπλίαν.
2ον) Οι Αξκοί θα κρατήσωσι τα ξίφη και πιστόλια των.
3ον) Όσοι εκ των Αξκών οπλιτών και πολιτών καταφυγόντων εκ των διαφόρων χωρίων εις Ναύπλιον επιθυμούν να αναχωρήσουν εκ Ναυπλίου θα συμπεριληφθούν εις ονομαστικάς καταστάσεις συντασομένας μερίμνη του 10ου λόχου και θα μεταφερθούν μερίμνη του ΕΛΑΣ και Αγγλικού τμήματος εις Σπέτσας και θα τροφοδοτούνται μερίμνη του Υπουργού κ. Κανελοπούλου Π.
4ον) Αι οικογένειαι των αναχωρούντων αίτινες θα παραμείνουν ενταύθα θα τροφοδοτούνται μερίμνη του ΕΛΑΣ καθώς και οι άνδρες της Χωρ/κής.
5ον) Ο στρατός του ΕΛΑΣ υπόσχεται πλήρη ασφάλεια ζωής, τιμής και αξιοπρεπείας των τμημάτων του Λόχου Ασφαλείας τόσον εκείνων που θα παραμείνωσιν ενταύθα όσον και εκείνων που θα αναχωρήσουν διά Σπέτσας και εις ένδειξιν των καλών διαθέσεων του ορίζει ως υπασπιστήν του Φρουράρχου Ανχου κ. Καρατζαφέρη Νικ. τον αρχαιότερον Λοχαγόν της Φρουράς.
6ον) Οι κ.κ. Αξκοί θα είναι συγκεντρωμένοι εις το Δικαστικόν Μέγαρον, οι δε οπλίτες θα είναι εις στρατώνας πέντε αδελφών απ’ όπου θα ρυθμισθή και ο τρόπος αναχωρήσεώς των, μετά την τακτοποίησιν και υπογραφήν του πρωτοκόλλου θα εισέλθη ένοπλον τμήμα του ΕΛΑΣ και της Πολιτοφυλακής.
7ον) Η είσοδος παντός ατόμου θα επιτραπή μετά την εγκατάστασιν φρουρών και περιπόλων.
8ον) Ουδεμία αρπαγή θα επιτραπή
9ον) Ο Φρούραρχος θα είναι απολύτως υπεύθυνος διά την πλήρη τάξιν εν συνεργασία μετά της Πολιτοφυλακής.
10ον)Οι αυτοί όροι ισχύουν και διά την Χωρ/κήν.
11ον)Μεμονωμένη απομάκρυνσις εκ Ναυπλίου Αξκών και οπλιτών στρατού και χωρ/κής δεν θα επιτραπή προς πρόληψιν εκτρόπων τμημάτων του ΕΛΑΣ.
12ον)Ο Αρχηγός της Χωρ/κής θα συνεργασθή πλήρως και ειλικρινώς μετά των οργάνων του Φρουραρχείου.
Εφ’ ω συνετάγη το παρόν εις διπλούν όπερ αναγνωσθέν και βεβαιωθέν υπογράφεται ως έπεται.
Οι εκπρόσωποι του ΕΛΑΣ
ΕΥΣΤ. ΣΕΦΕΡΛΗΣ
ΝΙΚ.ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ
Οι εκπρόσωποι του λόχου Ασφαλείας
Δ. ΜΟΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Π. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Β. ΚΩΣΤΑΝΤΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου