Η ιστορία της Εθνικής Αντιστάσεως όπως δε θα τη βρείτε αλλού

ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΠΛΟΓΚ (κάντε κλικ για να μεταβείτε):

Το τραγούδι του Ψαρρού και του Ζέρβα

Στον ήρωα του σἠμερα .... Στο ΠΑΛΗΚΑΡΙ μας ......

Ο ΕΛΑΣ και η αρχαίζουσα καθαρεύουσα

Ούτε σε αυτό δεν είχε πέραση η κομματική καθοδήγησι, ακόμα και το 1943 .........!!!!!!!!
Θαυμάστε "πλέρια δημοτικιά του λαού" :

ΕΛΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ - ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον
ΑΡΙΘΜ.23
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Το Γεν. Στρατηγείο Ηπειρωτικής Ελλάδος.
Εις απάντησιν των υπ’ αριθμ. 1450/16-9-43 και 1098/5-9-43 αναφορών Υμών γνωρίζομεν υμίν ότι η Κεντρική Επιτροπή γενικώς ούτε τον χρόνον ούτε τα μέσα διαθέτει και θα διαθέτει μέχρι της απελευθερώσεως της χώρας, διά την εξακρίβωσιν των λόγων και αιτιών απομακρύνσεως της ενεργού υπηρεσίας των κατά την τελευταίαν τριακονταετίαν αποστρατευθέντων αξιωματικών, ώστε να δύναται να κρίνη αν ούτοι υπήρξαν πολιτικοί ή επαγγελματικοί θα αναλαμβάνουσι υπηρεσίαν με τον βαθμόν τον πραγματικόν, του χρόνου της αποστρατείας των.
Μετά την απελευθέρωσιν της χώρας ότε η Κ.Ε. θα διαθέτει τα απαιτούμενα στοιχεία διά μίαν δικαίαν κρίσιν θα εξετάζονται αι διάφοροι ατομικαί περιπτώσεις και θα αποφασισθή οριστικώς η τοιαύτη ένταξις του ενδιαφερομένου εις την νέαν επετηρίδα αξιωματικών υπό τίτλον οριστικόν.
Εξαίρεσις εις το γενικόν τούτον κανόνα εγένετο μόνον διά τους αξιωματικούς τους απομακρυθέντας κατά τα 1934-1941 ως η υπ’ αριθμ. 3/16-6-43 Δ/γή ημών.

Αθήναι τη 16-8-43
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΑΣ
ΑΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΕΑΜ
ΑΜΥΝΤΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου